Mijn account
De voordelen van Decofleur
  • Exclusief voor bedrijven
  • Groot assortiment & staffelkorting
  • Direct uit voorraad leverbaar
  • Eigen voorraad & productie
menu
Mijn account
De voordelen van Decofleur
  • Exclusief voor bedrijven
  • Groot assortiment & staffelkorting
  • Direct uit voorraad leverbaar
  • Eigen voorraad & productie

Algemene Voorwaarden V & V Decofleur B.V.


1. Algemeen
1. Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten met derden.
2. Vertrouwelijkheid: Decofleur zal alle klanteninformatie vertrouwelijk behandelen.
3. Transactie beveiliging: Alle transacties via Credit Card en interbankieren worden door SSL beveiligde pagina’s gedaan. Credit Card-houders worden gevraagd hun CVV (Credit Card Verification Code) te geven om fraude te voorkomen.
4. Credit Card Transacties worden op uw afschrift vermeld als WWW.DECOFLEUR.COM / N.W.HOUT NL
5. Decofleur vraagt de klant expliciet een kopie van de transactie te bewaren op een toegankelijke plaats.

2. Aanbiedingen/ overeenkomsten
1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst via internet komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Decofleur. Decofleur is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien de bestelling door technische tekortkomingen niet aangekomen is bij Decofleur, is er geen overeenkomst ontstaan.

3. Prijzen
1. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en exclusief verzending- en transportkosten.
2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor, aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhoging door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

4. Verzending
1. Verzending geschiedt steeds, ook bij Franco-levering, voor risico van de koper.
2. De keus van verzending en verpakking is aan ons.

5. Levering
1. Het laten uitgaan van deelleveringen behoort tot de mogelijkheden.
2. Opgegeven levertijden zijn als streefdatum te beschouwen.
3. Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij recht op een naleveringstermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de koper.
4. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaats vindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

6. Overmacht
1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhinderd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
2. Onder overmacht is mede inbegrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

7. Aansprakelijkheid en reclame
1. Reclames terzake van leveranties dienen binnen 8 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
2. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen hetzij voor gratis herhaalde levering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.
3. Decofleur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade aan producten.

8. Betaling
1. Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling voor de levering te worden voldaan. Bij overschrijding van een eventuele betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1 % voor elke maand of gedeelte daarvan, dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250,- en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter incasso hebben gegeven.

9. Zekerheid
1. Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst ten gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding, tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.
2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Ingeval de koper jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in wel geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
3. Indien Decofleur goederen terugvordert bij wanbetaling, is zij gerechtigd goederen terug te nemen bij de opdrachtgever die technisch identiek bevonden worden met de niet-betaalde goederen. Technisch identiek wordt gedefinieerd als zijnde goederen die onder dezelfde productomschrijving door Decofleur kunnen worden verkocht.

10. Geschillen
1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar wij gerechtigd zijn een geschil aan te brengen voor die rechter, die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van de vordering kennis te nemen.

www.decofleur.com gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.decofleur.com toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren